เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
เรื่องการสร้างเว็บไซต์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ เรื่อง
ภาษาท่า สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

The Development of Interaction Website for Learning In Thai Classical Dance : Body Language for Prathom 5

มีวัตถุประสงค์คือ
  • พื่อพัฒนาเว็บเพจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เพื่อประเมินคุณภาพของเว็บเพจ
  • เพื่อหาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
  • เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน


คำแนะนำก่อนการเรียนรู้


เนื้อหาเรื่อง ภาษาท่า
แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่


ตอนที่ 1
ความหมายของภาษาท่า
ตอนที่ 2 ลักษณะ
ของ ภาษาท่า

ขั้นตอนการเรียนรู้ ให้นักเรียนใช้เมนูด้านบนในการเลือกหัวข้อต่างๆ นะคะ
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (PRETEST)
2. เรียนเนื้อหาตอนที่ 1 /ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
3. เรียนเนื้อหาตอนที่ 2 /ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ทำแบบทดสอบหลังเีรียน (POSTEST)

ไม่ยากใช่ไหมคะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ...

           Copyright © 2008. ChickyHolland Design, All Rights Reserved