ภาษาท่า หมายถึง
ภาษาทางนาฏศิลป์ เสมือนเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา แต่อาศัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกาย แสดงออกมาเป็นท่าทาง เป็นสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ พื้นฐานของการใช้ภาษาท่านี้ ส่วนมากจะนำมาจากท่าธรรมชาติ แต่นำมาประดิษฐ์ดัดแปลงให้มีความอ่อนช้อยและสวยงาม

ท่าทางที่ี่่ีเลียนแบบธรรมชาติ

โดยปกติแล้ว มนุษย์จะใช้ท่าทางประกอบคำพูด และเมื่อต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจะใช้สีหน้าหรือความรู้สึกประกอบคำพูดนั้นๆ ด้วย เช่น           
          กวักมือเข้า หมายถึง ให้เข้ามาหา
          โบกมือออก หมายถึง ให้ออกไป

ในการแสดงนาฏศิลป ์ได้นำท่าธรรมชาติเหล่านี้
มาประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่าทางที่สวยงาม เราเรียกว่า "ภาษาท่านาฏศิลป์" ท่าทางที่เลียนแบบธรรมชาตินี้ อาจจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ท่าที่ใช้แทนคำพูด เช่น ปฏิเสธ เรียก ไป มา รับ ส่ง ฯลฯ
2. ท่าแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ
3. ท่าที่แสดงอารมณ์ภายใน เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ รัก ฯลฯ

ในการร่ายรำท่าต่างๆเหล่านี้ได้นำมาประกอบบทร้องเพลงดนตรีโดยมุ่ง
ถึง ความสง่างามของลีลาท่ารำและำจำเป็นต้องอาศัยความงาม
ทางศิลปะเข้ามาช่วย

วิธีการใช้ท่าทางประกอบบทร้อง บทพากย์ และเพลงดนตรีนี้
ทางนาฏศิลป์เรียกว่า"การตีบทหรือการรำบท" ซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นวิธีการอธิบายความหมายของท่า ในนาฏศิลป์โดยเฉพาะหรือจะเรียกว่าภาษานาฏศิลป์ก็ได้

ตัวอย่างกิริยาท่าทางที่ใช้แทนคำพูด   

ท่าท่าน                              ท่าเธอ

          

ตัวอย่างท่าแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ

ท่ายืน                             ท่านั่ง

          ตัวอย่างท่าที่แสดงอารมณ์ภายใน

ท่ารัก                            ท่าอาย

          

ตัวอย่างการเลียนแบบท่าทางของสัตว์

ท่ากวาง                            ท่าปลา

          

ตัวอย่างท่าที่สื่อความหมายโดยเฉพาะ

ท่าเทิดทูน                          ท่ากล้าหาญ

          

ไปทำแบบฝึกหัดทบทวน

           Copyright © 2008. ChickyHolland Design, All Rights Reserved